Stone Island, shot by WMA Studios' Jack Bridgland

Stone Island.

Editorial feature for Stone Island clothing in Highsnobiety magazine, shot on location in London.

Photography: Jack Bridgland

Stone Island, shot by WMA Studios' Jack Bridgland
Stone Island, shot by WMA Studios' Jack Bridgland
Stone Island, shot by WMA Studios' Jack Bridgland